Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0386-C0001
Номер на проект: ESF-2203-01-01006
Наименование: На път в община Самоков
Бенефициент: "Самел-90" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 02.12.2013
Дата на приключване: 02.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Самоков
Описание
Описание на проекта: Насърчаване на географската мобилност на работната сила
Дейности: Управление Създаване на екип по управление на проекта .Правно, кадрово, организационно, техническо осигуряване. Важна предпоставка за постигането на целите на проекта
Визуализация Публикация в местните медии.Качване на банер в интернет сайта на дружеството. Изработване на листовки. Дейностите се изпълняват съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. и в изпълнение на изискването бенефициентът да направи всичко необходимо за разгласяване на факта, че проектът се финансира от Европейския социален фонд.
Превози. Избор на изпълнители Трябва да се осигурят няколко маршрута за превоз. Три от тях са от селата Рельово, Широки дол и Говедарци –по един автобус с минимум по 27 места, два курса дневно /сутрин и вечер/ . Останалите два курса са по един маршрут, но за яснота, по-долу са дадени като два отделни маршрута. Те са от автогарата в гр.Самоков до „Самел-90” АД . Извършват се ежедневно в 14.00 ч. за втората смяна и 18.00 ч. за нощната.За всеки от тях е необходим един бус с миним.8 места Прави се анализ и определяне на способ за избор на изпълнители на превозите; Разработване и съгласуване на график за избор; Разработване на документацията по избор на изпълнител; Създаване на комисия; Провеждане на избора; Определяне на изпълнител.
Превози. Сключване на договори Правят се покани до избраните изпълнители и съответно уведомления до останалите участници в избора. Събират се изискуемите документи за доказване на обстоятелствата за липса на пречки по ПМС 55/2007 г. Проверка на подкрепящите документи. Оформяне на договорите. Публикуване на съобщение в интернет страницата на дружеството за сключените договори. Известяване на ДО.
Превози. Контрол,координация и отчитане Еежедневен контрол на извършваните превози-по договори, маршрути и графици;събиране и систематизиране на всички документи, удостоверяващи реализацията;подготвяне на ежемесечни справки; подготвяне на необходимите доклади.
Техническо и финансово отчитане Дейността включва съставяне на окончателен технически и финансов отчет и съответно искане за плащане. Тя е в съответствие с правилата за безвъзмездно финансиране по схемата и договора и с направения избор – окончателно плащане
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 38 170 BGN
Общ бюджет: 36 576 BGN
БФП: 36 576 BGN
Общо изплатени средства: 36 576 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 36 576 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 36 576 BGN
36 576 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 31 089 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 31 089 BGN
31 089 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 486 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 5 486 BGN
5 486 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз