Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0033-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-25
Наименование: „ЦНСТ - Балчик“
Бенефициент: Община Балчик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.11.2013
Начална дата: 03.12.2013
Дата на приключване: 01.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Балчик
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социална услуга - ЦНСТ
Дейности: Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип При настаняване на детето в ЦНСТ социалният работник изработва специализирана оценка на потребностите на детето и изготвя индивидуален план за грижи, съблюдава прегледа на плана и воденето на досие на детето. След настаняване на 14 – те деца с увреждания в ЦНСТ ще се осигури задоволяване на основните им жизнени потребности от храна, подслон, сигурност и развитие. Ще се направи необходимото за осигуряване на равнопоставено участие в живота на общността, чрез равен достъп на децата до училище, библиотеки, детски клубове и занимални, общинския център за работа с деца, спортни клубове, детски площадки и др.; Ще се осигурява достъп до специализирани здравни, социални и други услуги в общността; Ще се предоставя набор от услуги, грижа и занимания за формиране и развитие на хигиенни навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли и тяхното овладяване; Ще се оказва съдействие на децата за поддържането на връзките им с родители и близки, или при възможност за приемна грижа или осиновяване; Ще се подготвят за самостоятелен живот след напускане на Центъра и включване в живота на общността; Документиране и отразяване на по-важните събития от живота на децата и интегриране на личната история на детето в обгрижването и работата с него. Разходите за изпълнение на дейността са изчислени съгласно Решение 850 от 12.10.2012 г. за изменение на Решение 327 на Министерски съвет от 2012 г. за разпределение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и на делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013 г.
ДЕЙНОСТ 2: Наемане на персонал, ангажиран в услугите за деца и младежи Дейността ще премине през следните етапи: 1.Обявяване на период, в който всички желаещи да бъдат наети на трудов договор, като персонал в ЦНСТ подават заявление. 2.Сформиране на Комисия за оценка и подбор. Провеждане на интервю с кандидатите, с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа. Оценката на членовете на комисията ще е индивидуална за всеки кандидат. Комисията ще изготви списък на оценените кандидати, подредени по низходящ ред Списъкът с резултатите от проведения конкурс ще се постави на специално определено място в сградата на общината. 3. С лицата, одобрени за длъжностите по Проекта „Ръководител на ЦНСТ”, „Психолог”, „Логопед“, „Медицинска сестра“, „Рехабилитатор“, „Детегледач” и „Санитар“ ще се сключи трудов договор, в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда. Наетите по трудов договор, ще получат длъжностна характеристика и ще подпишат Декларация за спазване на поверителност на личните данни и информацията. По настоящия проект с предимство ще бъдат наемани безработни лица в трудоспособна възраст.
ДЕЙНОСТ 5: Осигуряване на публичност и разпространение на информация В периода на изпълнението на Проекта ще бъдат използвани различни комуникационни инструменти: - Ще бъдат проведени пресконференции при стартиране и при приключване на Проекта. - Ще бъдат изготвена и монтирана табела пред сградата на Общината, на която ще бъде указано, че се осъществява Проект, с финансовия принос на Европейската общност и ще бъдат поставени и логото на ЕС и на ОП РЧР. - Ще бъде изготвен 1 банер, който ще бъде поставян в залите за провеждане на информационните и обучителните събития . - Ще се изготвят дипляни, в които ще бъдат представени целите и дейностите по Проекта; - Ще бъдат направени публикации в местните и областни медии.
ДЕЙНОСТ 1: Организация и управление на проекта За добрата организация по реализирането на Проекта ще се създаде екип за неговото управление, който ще подготви план за действие и разработи документацията, свързана с изпълнението и контрола на Проекта. Екипът ще координира дейностите, ще извършва вътрешен контрол по отношение на договорените дейности, начина и времето на изпълнението им. Екипът ще осъществи подготовката и подбора на персонал, ангажиран в социалната услуга ЦНСТ и ще организира процедури за възлагане на обществени поръчки в рамките на проекта за избор на изпълнител за дейности, пряко произтичащи от подготовката за преместване на децата и младежите от целевата група и настаняването им в ЦНСТ: за избор на консултанти- за психолог, психиатър, педиатър, за разработване на документация по прием в ЦНСТ и стандартите за работа в ЦНСТ, за дейности по публичност и информация, за материали и консумативи. Ще бъдат осигурени материали и консумативи за администрирането на проекта – офис консумативи, канцеларски материали и др. За обезпечаване на необходимите материали, консумативи и оборудване ще бъдат избрани изпълнители чрез обществени поръчки по ЗОП.
ДЕЙНОСТ 3: Подготовка за преместване и преместване на децата и младежите и настаняването им в ЦНСТ Балчик Екипът на Проекта ще осъществи контакт със специалистите от отдел „Закрила на детето“, към Дирекция „Социално подпомагане“ – Балчик, които ще водят случаите на преместване. Те ще организират планиращи срещи за преместването на децата. На основание чл. 14, ал.5 от ЗОП ще проведе процедура за избор на педиатър, психолог и психиатър, които ще присъстват на срещите с децата и ще дадат становище за разработването на индивидуален план за подготовка и преместване в ЦНСТ – Балчик, съобразно възрастта и индивидуалните потребности на детето/ младежа. Психологът ще подпомогне процеса на управление на промяната в живота на децата, техните семейства и обгрижващите ги лица, ще допринесе да минимизиране травмата, която децата и младежите с увреждания преживяват по време на процеса на планиране и подготовка на преместване в новите услуги; Психиатърът ще проведе индивидуални психиатрични прегледи или консултации с децата и ще изготви писмено експертно становище по отношение на психичното им поведение, ще подпомага и консултира членовете на екипа на проекта и персонала на ЦНСТ за действията им при преместването на децата. Педиатърът ще извърши индивидуални прегледи на всички деца и младежи, ще изготви писмено експертно становище по отношение на общото им здравословно състояние, ще съдейства при комуникацията със здравните и лечебни заведения на територията на Община Балчик. За подготовката и преместването на децата и младежите в ЦНСТ ще бъде нает и пряко ангажиран персонал, който ще бъде назначен на трудови договори по КТ. Ръководителят /Социален работник/, детегледачите, санитарите и медицинският работник ще участват в срещите с децата, ще подготвят всички помещения в ЦНСТ и дворното пространство, около него, ще подпомогнат преместването и настаняването на децата. За всяка проведена среща ще се води протокол. Водещият социален работник, изготвя оценки по случаите, социални доклади и планове за действие за преместването на всяко дете /младеж, които съгласува с началник ОЗД. На основание на изготвените от водещия случая социален работник от ОЗД документи директорът на Д”СП”- Балчик издава заповед за ползване на социална услуга ЦНСТ, придружена от необходимите документи, оформени съгласно законосъобразния ред. За всяко дете ще бъдат закупени материали и консумативи, необходими и свързани с подготовката, преместването и настаняването му в ЦНСТ. За преместването на децата в ЦНСТ Балчик ще бъде нает специализиран транспорт. Ще бъде избран и консултант, който ще изготви всички необходими документи за предоставяне на резидентната услуга ЦНСТ.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"БК Дизайн"ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 136 377 BGN
Общ бюджет: 86 082 BGN
БФП: 86 082 BGN
Общо изплатени средства: 85 902 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 86 082 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 27 275 BGN
2015 58 627 BGN
85 902 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 73 170 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 23 184 BGN
2015 49 833 BGN
73 017 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 912 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 091 BGN
2015 8 794 BGN
12 885 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой нови социални услуги в общността и резидентен тип
Индикатор 2 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 3 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз