Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0110-C0001
Номер на проект: 58-131-110-110
Наименование: Изработване на инвестиционен проект в две фази,идеен и технически за изграждане на ПСОВ за пречистване на отпадъчни води кк.Слънчев бряг-Несебър
Бенефициент: ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 20.07.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Несебър
Описание
Описание на проекта: Проектиране на работна фаза на проект за изграждане на пречиствателни съоръжения за третиране на отпадъчни води от да изискванията на водоприемника – Черно море /дълбоководно заустване извън зоната на санитарен контрол/,чрез което да се елиминира неблагоприятното въздействие върху околната среда на крайбрежната ивица.
Дейности: Дейност 1: Подготовка за изпълнение на проекта и сформиране на екип Изпълнението на тази дейност включва събрание на проектния екип преди официалния старт на проекта, на което да се набележат текущите задачи по реализирането му в съответствие с насоките за попълване. Това ще допринесе за навременното изпълнение на заложените по-долу дейности. Конкретизирането на текущите задачи ще способства още за идентифицирането на потенциални проблеми в хода на изпълнение на проекта, както и за своевременно предприемане на действия по тяхното елиминиране.
Дейност 2: Избор на изпълнител за разработване на пред инвестиционни проучвания Съгласно разпоредбите на ЗОП и НВМОП е необходимо избор на изпълнител за разработване на пред инвестиционни проучвания за обект ПСОВ, ще се направят проучвания за определяне на подходящо реконструкция и модернизация, като се направят съответните хидроложки, геоложки и геодезически проучвания и др.съобразно спецификата на обекта за проектиране
Дейност 3: Изготвяне на Оценка на въздействие върху околната среда и Оценка за съвместимостта Провеждане на дейности във връзка с оценка на въздействие на обекта върху всички компоненти на околната среда, оценка за съвместимост по отношение на защитените зони по “НАТУРА 2000”.
Дейност 4: Провеждане на обществени обсъждания във връзка с ОВОС и ОС С резултатите от изготвените преценка за необходимостта от ОВОС (или доклад по ОВОС) е необходимо организирано обществено обсъждане с всички заинтересовани страни и местната общност. Предвижда се експертите, изготвили пред инвестиционните проучвания да се включат с експертна помощ при обществените обсъждания.
Дейност 5: Избор на експертна консултантска организация, която да подготви документация за възлагане на обществени поръчки, както и да изготвяне на проектно предложение за последващо кандидатстване за финансиране по ОП „Околна среда” Въз основа на техниоческата спецификация ще бъде избран изпълнител на обществена поръчка, съгласно изискванията на ЗОП. Необходимата във връзка с това тръжна документация ще бъде изготвена от членовете на работния екип, както и от служители на общината, притежаващи съответната квалификация и опит. Процедурата ще бъде проведена след съгласуване и одобряване на документацията от междинното звено на ОП “ОС”. Изборът на изпълнител на обществената поръчка ще бъде извършен от комисия, като класирана ще бъде офертата предлагаща най-изгодно предложение по отношение на технологични и икономически показатели.
Дейност 6: Изготвяне на тръжно досие за възлагане на обществена поръчка и избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект Въз основа на изготвените пред инвестиционни проучвания и изясняването инвестиционното строително намерение следва да се проведе процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, съгласно изискванията на ЗОП. Необходимата във връзка с това тръжна документация ще бъде изготвена от членовете на работния екип, както и от служители на общината, притежаващи съответната квалификация и опит. Процедурата ще бъде проведена след съгласуване и одобряване на документацията от междинното звено на ОП “ОС”. Изборът на изпълнител на обществената поръчка ще бъде извършен от комисия, като класирана ще бъде офертата предлагаща най-изгодно предложение по отношение на технологични и икономически показатели.
Дейност 7: Изготвяне на ПУП и Идеен проект Изработване на техническа документация, в идейна фаза, която да позволи на избраната проектантска фирма да избере съвместно с екипа на проекта най-оптималния вариант за разширение на Пречиствателната Станция.
Дейност 8: Съгласуване на ПУП Изпълнение на дейност, която е задължителна и предхожда изготвянето на работен проект
Дейност 9: Изготвяне на Работен проект Разработване на работни проекти (работни чертежи и детайли) с цел показване на конкретни проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички СМР и за доставка и монтаж на технологичното оборудване и обзавеждане на обекта. Работния проект трябва да включва всички изискуеми части съгласно чл.24 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
Дейност 10: Изготвяне на финансови анализи, включително анализ на разходите и ползите Изготвяне на оценка за икономическата съобразност на готовия инвестиционен проект. Икономическия анализ има за цел да докаже, че предложеното решение, на проблема с пречистването на отпадните води е икономически обосновано и необходимо. Цели се да бъде избран икономически и финансово най- изгодния вариант на изграждане. Ще се извърши от консултантската организация, която ще подготви и изготвянето на последващото проектно предложение по ОП ”Околна среда”
Дейност 11: Публичност и информираност на обществеността Мерките за осигуряване на публичност на проекта предвиждат провеждането на две събития, в началото и в края на проекта, чиято цел е осигуряването на максимална информираност, заинтересованост и включване на представители на всички заинтересовани страни. С реализирането на тези мероприятия ще бъде ангажиран кандидата Той ще бъде отговорен за организацията – осигуряване на зала и техника, кафе-паузи; отпечатване на информационни материали – брошури и подготвяне на прес съобщение; изготвяне на списъци на участниците и изпращане на покани. Реализацията на проекта ще бъде съпроводено с публикуването на навременна и подробна информация за стартирането и развитието на проекта и за резултатите от неговото изпълнение. Информацията ще бъде публикувана на сайта на общината, а също така дейностите по проекта ще бъдат отразени в местните медии.
Дейност 12 Одит на проекта Изготвяне на окончателния одитен доклад за изпълнението на проекта, който ще съдържа и доклад за законосъобразността на изразходваните по проекта средства
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 074 107 BGN
Общ бюджет: 740 873 BGN
БФП: 740 873 BGN
Общо изплатени средства: 740 873 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 740 873 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 414 821 BGN
2010 0 BGN
2011 326 051 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
740 873 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 592 698 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 331 857 BGN
2010 0 BGN
2011 260 841 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
592 698 BGN
В т.ч. Национално финансиране 148 175 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 82 964 BGN
2010 0 BGN
2011 65 210 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
148 175 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз