Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0107-C0001
Номер на проект: 58-131-107-107
Наименование: Подготовка на инвестиционен проект „Комплексно пречистване водите на гр.Сопот чрез реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа, изграждане на нов резервоар за питейна вода и основен водопровод, свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр.Сопот, строителство на пречиствателни станции за питейна и битово отпадни води с довеждащи колектори” - Етап ІІ “Реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, изграждане
Бенефициент: Община Сопот
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.01.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Сопот
Описание
Описание на проекта: Подготовка на качествен и пълен инвестиционен проект „Комплексно пречистване водите на гр.Сопот чрез реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа, изграждане на нов резервоар за питейна вода и основен водопровод, свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр.Сопот, строителство на пречиствателни станции за питейна и битово отпадни води с довеждащи колектори” - Етап ІІ “Реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съор
Дейности: Предварителна дейност 1: Изготвяне на прединвестиционно проучване – доклад за индикативен бюджет Изработен е доклад за индикативен бюджет на необходимите дейности по подготовката на инфраструктурния проект
Предварителна дейност 2: Структуриране на проекта и попълване на проектната апликационна форма Структуриране на проекта, попълване на проектната апликационна форма, комплектоване на всички необходими документи
Дейност 1: Проектиране, включително разработване на технически/работен проект за реконструкция и модернизация на канализационната мрежа 1. Геоложки проучвания по трасето на канализационната мрежа 2. Геодезични заснемания по трасето на канализационната мрежа 3. Изготвяне на идеен проект за реконструкция на канализационната мрежа 4. Изготвяне на работен проект за реконструкция на канализационната мрежа • Част технологична • Част строително- конструктивна • Част машинно- конструктивна 5. Изготвяне на проект за възстановяване на пътната настилка 6. Изготвяне на проект за временна организация на движението 7. Изготвяне на план за безопасност и здраве 8. Изготвяне на проекто-сметна документация
Дейност 2: Проектиране, включително разработване на технически/работен проект за реконструкция и модернизация на водопреносната мрежа Геоложки проучвания по трасето на водопреносната мрежа 2. Геодезични заснемания по трасето на водопреносната мрежа 3. Изготвяне на идеен проект за реконструкция на водопреносната мрежа 4. Изготвяне на работен проект за реконструкция на водопреносната мрежа - Част технологична - Част строително- конструктивна - Част машинно- конструктивна 5. Изготвяне на проект за възстановяване на пътната настилка 6. Изготвяне на проект за временна организация на движението 7. Изготвяне на план за безопасност и здраве 8. Изготвяне на проекто-сметна документация
Дейност 3: Проектиране, включително разработване на технически/работен проект за изграждане на нов напорен резервоар за питейна вода с обем V=1000 м³ и основен довеждащ водопровод – 2 км, свързващ водоснабдителната мрежа на гр.Сопот с водоизточника з Геоложки проучвания по трасето на довеждащия водопровод и площадката на новия резервоар. 2. Геодезични заснемания по трасето на довеждащия водопровод и площадката на новия резервоар. 3. Изготвяне на идеен проект за изграждане на довеждащ водопровод и нов резервоар 1000 м³ 4. Изготвяне на работен проект за изграждане на довеждащ водопровод и нов резервоар 1000 м³ - Част технологична - Част строително- конструктивна - Част машинно- конструктивна 5. Изготвяне на проект за възстановяване на пътната настилка 6. Изготвяне на проект за временна организация на движението 7. Изготвяне на план за безопасност и здраве 8. Изготвяне на проекто-сметна документация
Дейност 4: Проектиране, включително разработване на технически/работен проект за изграждане на ПСПВ с капацитет 45 л/сек Лабораторен доклад за количеството и състава на питейните води 2. Инженерно и хидрогеложко проучване на терена за площадка на ПСПВ 3. Геодезически заснемания на терена за ПСПВ и на външните връзки обслужващи ПСПВ - външен път, външен водопровод, външно ел. захранване 4. Изготвяне на идеен проект - поне 2 варианта на технологии на пречистване/ - съдържание по Наредба № 4/ 5. Изготвяне на работен проект - на база на одобрен вариант от идейния проект • Част технологична • Част строително- конструктивна • Част машинно- конструктивна • Част електро- силнотокова • Част архитектурна • Част ОВК • Част КИП и А • Част сметна документация • Част вертикална планировка и площадкови пътища • Част благоустрояване и озеленяване на ПСОВ • Част ППЗ/ план за безопасност и здраве • Част външен път • Част външно ел. захранване- двойно от два независими източника • Част външен водопровод
Дейност 5: Подготовка и процедури за изготвяне и издаване на всички необходими разрешителни по ЗООС, ЗБР, ЗВ и ЗУТ, включително обществено обсъждане Разрешително за водоползване по Закона за водите; 2. Разрешително за ползване на воден обект по Закона за водите за изграждане на нов резервоар 3. други разрешителни по чл. 46 от Закона за водите; 4. Решение по ОВОС (включително и нетехническо резюме на доклада за Оценка на въздействието върху околната среда за съответното инвестиционното предложение и информация относно проведените консултации с компетентните органи по околна среда, засегнатата общественост, или решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с което е преценено да не се извършва ОВОС или писмено становище от съответната РИОСВ, че инвестиционното предложение не е предмет на процедура по ОВОС по реда на ЗООС; 5. Становище за екологична оценка по Закона за опазване на околната среда; 6. Решение за преценка на вероятността за оказване на значително отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони от мрежата НАТУРА 2000 (чл. 18 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони); 7. Решение за оценка за съвместимост на инвестиционно предложение с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона от мрежата НАТУРА 2000 (чл. 28 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и решение по чл.20 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – ако има такова). 8. Извършване на преценка на вероятността за оказване на значително отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони от мрежата НАТУРА 2000 и издаване на решение по чл.18 или съответно на решение по чл.20 и решение по чл.28 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, независимо дали инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение I или Приложение II на ЗООС или не попада в обхвата на нито едно от двете приложения. 9. Издаване на разрешение за строеж след представяне на доклад за съоветствие на инвестиционните проекти и експертен съвет.
Дейност 6: Изготвяне на финансов и икономически анализ, включително анализ за разходите и ползите, анализ на чувствителността Изготвяне на финансови и икономически анализи, включително анализ за разходите и ползите, съгласно методическите указания на Министерството на финансите за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти, анализ на чувствителността и анализ на риска
Дейност 7: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в сегашния проект и в бъдещия инфраструктурен проект Подготвените документации ще служат за провеждане на тръжните процедури по избор на изпълнители на дейностите. Документацията ще отговаря на ЗОП и/или НВМОП и ще включва всички необходими документи – решение, заповед, обявление, назначена комисия, техническа документация, задание, изисквания към участниците, техническа и ценова оферта, необходимите декларации и списъци, документи на кандидатите за попълване и списък на необходимите за представяне.
Дейност 8: Попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект. Ще се попълни формуляра за кандидатстване за финансиране на инфраструктурен проект, ще се комплектоват и размножат всички съпътстващи документи
Дейност 9: Одит на проекта от лицензиран експерт-счетоводител Извършване на одит на проекта – отчетни документи, финансови разходоправдателни документи и отчетност
Дейност 10: Мерки за информация и публичност – подготовка, публикуване и разпространение на материали Прессъобщения за начало и край на проекта, начална и заключителна пресконференции, радио и телевизионни заставки за проекта, статии и притурки към регионалните вестници и списания и посещения на място от страна на съветниците и заинтересованите граждани и общественост, постоянни табели и билборд, видеопрезентация на проекта – сегащно състояние и след реализация на инфраструктурния проект
Дейност 11: Организация и управление на проекта Управление на проекта, провеждане на тръжни и административни процедури, подготовка на отчети за напредъка – месечни, тримесечни и финални, попълване на документация разходи за изготвяне на договори и задания.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 820 720 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 164 144 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 164 144 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 131 315 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 131 315 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 32 829 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 32 829 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 НЕПРИЛОЖИМО ПО ПРОЦЕДУРАТА""


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз