Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0103-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Изготвяне на работен проект и документация за: I. Реконструкция на улична водопроводна мрежа, рехабилитация на съоръженията и изграждане на нова водопроводна мрежа; изграждане на канализационна мрежа с довеждащи канализационни колектори и пречиствателна станция в гр.Оряхово и II. Реконструкция на улична водопроводна мрежа, рехабилитация на съоръженията и изграждане на нова водопроводна мрежа, и изграждане на канализационна мрежа с довеждащи канализационни колектори и пречиствателни съоръжени
Бенефициент: Община Оряхово
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.07.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Оряхово
Описание
Описание на проекта: Да се подпомогне общинска администрация Оряхово да подготви качествени и пълни инвестиционни проекти за изграждане/ конструкция и модернизация на канализационни мрежи и/или ПСОВ и в допълнение, където е необходимо водоснабдителни мрежи. С готовите инвестиционни проекти в последствие, община Оряхово да кандидатства за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.” за инфраструктурен проект.
Дейности: Дейност 1. Анализ на състоянието на мрежите и преценка, приложимостта и годността на техническите решения в наличната документация и статистически данни Преценка състоянието на наличните мрежи и съоръжения, чрез оглед на място и информация, получена от графични и текстови материали и диалог с представители на експлоатационното дружество за проблеми при експлоатацията и честота на авариите. Преглед на проектни решения, налични в общинската администрация, каквито има само за гр.Оряхово: за реконструкция със зониране на водопроводи, довеждащ колектор и ГПСОВ, канализация зона Юг и отвеждащ колектор, частични канализационни клонове. Оценка на техническите решения и избора на площадка на ПСОВ.
Дейност 2: Извършване на предпроектни проучвания, включващи: 2.1. Геодезично заснемане 2.2. Инженерно-геоложко проучване Геоложките и хидрогеоложки проучвания се извършват със вземане на проби от почвата чрез шурфове, вертикални сондажи и др. и се изготвя доклад за площадки и терени, необходими за реализацията на проекта. Извършва се геодезическо заснемане на уличната мрежа с координати в действаща координатна система 1970 г. и действаща „Балтийска” височинна система. Предмет на заснемането са още трасета и терени необходими за реализацията на проекта.
Дейност 3: Изготвяне на подробен устройствен план /ПУП/ за мрежите и съоръженията извън строителните граници на двете населени места – представя се ПУП в общинската администрация Подробният устройствен план се изготвя за територии необходими за площадки и трасета за сградите и съоръженията извън населеното място, за което има действащ ПУП. Той се изработва на база действаща Карта на възстановената собственост с нанесени върху нея данни от нарочно геодезическо заснемане. ПУП е с обем и съдържание събразно изискванията на Наредба №8/2001 г. на МРРБ за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и в обема изискван по чл.30 от ППЗОЗЗ, във връзка с промяна предназначението на земеделски земи. За трасетата, планът е парцеларен.
Дейност 4: Провеждане от общинска администрация на процедури по съгласуване и одобряване ПУП Изработеният ПУП се внася в комисията по чл.17 от ЗОЗЗ в Министерство на земеделието и продоволствието за издаване решение за избор на трасе и/или площадка. Подлежи на съгласуване с РИОКОЗ- издаване становище по проект; РИОСВ- за преценка необходимостта от ОВОС и съответствие със защитени зони. ПУП се обявява на заинтересованите лица по реда на чл.128 от ЗУТ и заедно с постъпилите възражения и предложения, както и с издадените съгласувателни писма се разглежда в ОЕСУТ. ПУП се одобрява по реда на чл.129 от ЗУТ, за което заинтересованите лица се уведомяват. Влезлият в сила ПУП е основание за издаване решение на Комисията по чл.17 от ЗОЗЗ за утвърждаване на площадки и трасета.
Дейност 5: Изработване на технически / работен проект Изработва се работен проект с обем и съдържание съгласно Наредба №4 на МРРБ за обем и съдържание на инвестиционните проекти, като той трябва да съдържа части: Водоснабдяване и канализация, Архитектурно строителна, Конструктивна, Електрическа с КИПиА, Трасировъчен план и вертикална планировка, Организация и безопасност на движението, План за безопасност и здраве, Проект за организация и изпълнение на строителството,Сметна документация. Към всяка от частите има обяснителна записка и чертежи в необходимия мащаб.
Дейност 6: Изработване на тръжна документация за избор на изпълнители по: 6.1. Консултант за строителен надзор по време на строителството 6.2. Строител за строително -монтажни работи Изработват се тръжни документации за два отделни и различни избора на изпълнители в друг проект, който е във връзка с настоящия и се явява последващ етап. Избора е за изпълнител на строежа и Независим строителен надзор по време на строителството. Тръжните документи са извадки от работните проекти и сметната документация.
Дейност 7: Административно управление на проекта 7.1. Текущо административно управление и отчетност 7.2. Мониторинг на проекта 7.3. Вътрешна оценка на изпълнението на проекта 7.4. Изготвяне на финална техническа и финансова отчетност Административното управление на проекта се осъществява от екип. Текущото административно управление е двупосочно от горе - надолу с контрол на ръководителя на проекта и от долу –нагоре с доклади на членовете на екипа. Мониторингът на проекта се извършва на основата на разработен и приет план за мониторинг от екипа. Вътрешната оценка на изпълнението на проекта включва оценка на: 1. Индикатори на преките резултати от извършените дейности 2. Индикатори за степен на постигнати цели на проекта 3. Индикатори за измерване приноса за постигане на дългосрочната цел на проекта. Воденето на периодичната отчетност на проекта, според изискванията ще бъде доклад за свършената работа на бенефициента към договарящия орган.
Дейност 8: Публичност на проекта – подготовка, публикуване и разпространение на материали, популяризираши приноса на ЕС Дейността включва подготовка , публикуване и разпространение на материали, популяризиращи приноса на ЕС по настоящия проект
Дейност 9: Одит на проекта Извършване на независим финансов одит на финансово-счетоводната отчетност на проекта, след неговото приключване, съгласно Международните одиторски стандарти
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 524 462 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 247 055 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 704 892 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 - 385 378 BGN
2013 - 44 232 BGN
2014 - 28 227 BGN
2015 0 BGN
247 055 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 563 914 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 - 308 303 BGN
2013 - 35 386 BGN
2014 - 22 581 BGN
2015 0 BGN
197 644 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 140 978 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 - 77 076 BGN
2013 - 8 846 BGN
2014 - 5 645 BGN
2015 0 BGN
49 411 BGN
Финансиране от бенефициента 2 400 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз