Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121310836 "Полимета-С" ООД
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1504 София район Оборище, ул."Панайот Волов"№ 47-49, ап. 14
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН Стойност на сключения договор
ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА “ДЕМА” ЕООД ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО ЗВЕНО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА РОТАЦИОННИ ДЕТАЙЛИ BG161PO003-2.1.01-0064-C0001 18 580,00
"Инвестиции за технологично обновление и разширяване на дейността на Дамвент ООД" BG161PO003-2.1.04-0528-C0001 364 500,00
"Въвеждане на нови продукти с висока добавена стойност – нестандартни електротехнически прибори и подобряване качеството на настоящите продукти /електрически табла и цялостни решения за индустриална автоматизация/ чрез ново производствено оборудване и ERP система" BG161PO003-2.1.04-0491-C0001 208 795,00
"Повишаване на конкурентните предимства и създаване на предпоставки за устойчиво развитие, чрез въвеждане на съвременни производствено-технологични практики в „КАСИ ТЕМПРА ПАК” ООД " BG161PO003-2.1.04-0160-C0001 63 681,82
"Технологична модернизация и повишаване конкурентноспособността на „Павел и синове” ООД" BG161PO003-2.1.04-0072-C0001 295 620,00
"Подкрепа за покупка на машини и строително-монтажни работи за технологична модернизация на „Брист-ХМ” АД –гр Брезник" BG161PO003-2.1.04-0466-C0001 86 800,00
"Повишаване на конкурентоспособността на “БКК-95” ООД" BG161PO003-2.1.04-0178-C0001 964 224,00
"Технологично обновление и модернизация на фирма “МОНИ МГ” ООД" BG161PO003-2.1.04-0242-C0001 148 251,91
" Въвеждане в производството на нови продукти с висока добавена стойност – системи за окачени фасади от стъкло и алуминий и фасади от алуминий " BG161PO003-2.1.04-0431-C0001 546 521,00
Технологична модернизация за конкурентно и ефективно производство във фирма “ИНТЕХНА” АД BG161PO003-2.1.04-0761-C0001 391 170,00
"Технологична модернизация в предприятието" BG161PO003-2.1.04-0232-C0001 99 350,00
"Технологична модернизация в Симекс ЕООД – Криводол" BG161PO003-2.1.04-0180-C0001 139 800,00
"Технологична модернизация в "Боннер"ООД BG161PO003-2.1.06-0004-C0001 413 550,00
Повишаване конкурентоспособността на "Корал Спектър" ООД чрез въвеждане на модерно производствено оборудване BG161PO003-2.1.06-0013-C0001 178 000,00
Инвестиции за технологично обновление и производство на нови продукти в Ремби АД BG161PO003-2.1.06-0402-C0001 510 500,00
Технологична модернизация на фирма „СЛАВ - ВЕРИГИ” ООД BG161PO003-2.1.06-0247-C0001 210 900,00
Въвеждане в производството на всички елементи от интегриран фирмен продукт с осигурен вътрешен и експортен мащабен пазар BG161PO003-2.1.06-0268-C0001 400 000,00
Повишаване на конкурентноспособността на „Перла” АД, чрез въвеждането на ново технологично оборудване BG161PO003-2.1.06-0110-C0001 151 960,00
Инвестиционен проект за повишаване конкурентоспособността на „Икис Сл” ООД BG161PO003-2.1.06-0115-C0001 526 180,00
Технологична модернизация на производствения процес в „Дива Инженеринг” ЕООД чрез обновяване на технологичното оборудване BG161PO003-2.1.06-0155-C0001 17 100,00
Технологична модернизация на АРКАДА-22 BG161PO003-2.1.06-0303-C0001 231 900,00
Устойчиво развитие чрез технологична модернизация на производството на „ДЕККО” ЕООД BG161PO003-2.1.06-0538-C0001 186 100,00
Инвестиционна и консултантска подкрепа за повишаване конкурентноспособността на "ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД чрез разширяване, диверсифициране и оптимизиране на производствената дейност. BG161PO003-2.1.06-0563-C0001 458 900,00
„Постигане на продуктово съответствие в „ЗЕБРА” ООД съгласно изискванията на БДС EN12899-1”. BG161PO003-2.1.08-0191-C0001 156 143,00
Технологична модернизация на производстжото на "Металарго"АД BG161PO003-2.1.11-0014-C0001 96 800,00
„Технолигична модернизация и консултантска помощ за повишаване конкурентоспособността на " Бултех-2000"ООД” BG161PO003-2.1.11-0167-C0001 859 000,00
"Модернизация и развитие на "Енергоремонт-Сливен"ООД" BG161PO003-2.1.11-0163-C0001 893 000,00
Повишаване потенциала за растеж на "Пасат антени" ООД чрез инвестиции в нови продукти и производствени подобрения BG161PO003-2.1.11-0085-C0001 68 500,00
"Технологична модернизация за повишаване конкурентоспособността на фирма "Милкотроник" ООД чрез въвеждане в експлоатация на ново оборудване" BG161PO003-2.1.11-0037-C0001 229 000,00
Инвестиции за конкурентноспособност BG161PO003-2.1.11-0146-C0001 692 700,00
Постигане на високо ефективно и конкурентно производство в "ТРАНСФОРМА " АД , посредством технологична модернизация BG161PO003-2.1.11-0124-C0001 196 720,00
"Повишаване конкурентоспособността на "Аудио видео консулт" ООД чрез въвеждане на иновативно технологично оборудване и специализиран софтуер" BG161PO003-2.1.11-0043-C0001 322 100,00
„Технологична модернизация на производството на "Калинови-Консулт„ООД" BG161PO003-2.1.11-0166-C0001 195 670,00
"Стартиране на иновативно производство и въвеждане на ново технологично оборудване в производствения процес" BG161PO003-2.1.11-0036-C0001 158 500,00
"Повишаване на конкурентните предимства на "Камт" АД" BG161PO003-2.1.11-0052-C0001 360 380,00
Технологично модернизиране и повишаване на производствения капацитет на "Хидросистем" ЕООД BG161PO003-2.1.11-0186-C0001 770 100,00
Технологична модернизация на "МИГ 23"ЕООД BG161PO003-2.1.11-0107-C0001 87 980,00
Внедряване в производство на иновативен продукт BG161PO003-1.1.04-0007-C0001 194 800,00
LED осветлението - осветление на бъдещето BG161PO003-1.1.04-0017-C0001 19 558,30
"Комбинирано съоръжение за игра модел "Летяща чиния" BG161PO003-1.1.04-0045-C0001 16 800,00
Въвеждане на система за управление на околната среда във „Фригопан“ ООД и покриване на стандарт БДС ISO 14001 BG161PO003-2.1.12-0334-C0001 321 500,00
Технологично обновление на производствения процес на ДАНКО СИСТЕМС ООД BG161PO003-2.1.13-0300-C0001 107 300,00
По-висока конкурентоспособност чрез инвестиционна подкрепа за "АМЕКА" ООД BG161PO003-2.1.13-0425-C0001 265 400,00
Подобряване на качеството и ефективността на СТРИМОНА СТРОЙ BG161PO003-2.1.13-0128-C0001 707 000,00
Въвеждане на ново технологично оборудване в производствения процес BG161PO003-2.1.13-0267-C0001 1 417 900,00
Повишаване конкурентоспособността на „СЛ ИНДЪСТРИС“ ЕООД чрез инвестиционна подкрепа за разширяване и оптимизиране на производството BG161PO003-2.1.13-0523-C0001 565 000,00
Технологична модернизация в “БКК-95” ООД BG161PO003-2.1.13-0257-C0001 602 000,00
Технологична модернизация за повишаване конкурентоспособността на „Ред стиил” ЕООД BG161PO003-2.1.13-0092-C0001 660 000,00
Технологино обновление за конкурентоспособността на "АСЛ-МАШГРУП" ООД BG161PO003-2.1.13-0179-C0001 1 100 000,00
Комплексна инвестиция в металообработващи машини с цел извеждане производството на професионално ресторантьорско оборудване на качествено ново ниво BG161PO003-2.1.13-0225-C0001 469 900,00
Технологична модернизация на производствените процеси в "Пасат антени" ООД BG161PO003-2.1.13-0030-C0001 28 300,00
Въвеждане на високотехнологично оборудване в производствения процес BG161PO003-2.1.13-0543-C0001 93 860,00
Повишаване на производствения капацитет на „АЦОМ” ООД чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.13-0163-C0001 1 201 000,00
Устойчиво развитие чрез технологична модернизация в „Боннер” ООД BG161PO003-2.1.13-0100-C0001 674 000,00
Технологично развитие, оптимизация и модернизация – пътят на „ХРОМ” АД към нови продукти и пазари BG161PO003-2.1.13-0488-C0001 989 000,00
Повишаване конкурентоспособността на ТАЛ Инженеринг ЕООД на български и международен пазар чрез закупуване на нов клас технологично оборудване и внедряване на специализиран софтуер BG161PO003-2.1.13-0192-C0001 242 000,00
Инвестиции в модерно технологично оборудване BG161PO003-2.1.13-0498-C0001 1 795 442,00
Технологична модернизация на фирма "ЕЛ ТЕСТ" ЕООД за производство на нов продукт BG161PO003-2.1.11-0105-C0001 724 800,00
Технологичната модернизация в „Братя Чичеклиеви” ООД – ключ към европейските пазари BG161PO003-2.1.13-0003-C0001 182 610,00
Технологична модернизация чрез усвояване на производството на иновативна серия продукти с цел диверсификация на продуктовата гама BG161PO003-2.1.13-0286-C0001 6 500,00
"Научно-технологичен парк" BG161PO003-1.2.05-0001-C0001 1 197 000,00
Разработка на уникална лазерна система за рязане на метали чрез вискоефективен, енергоспестяващ лазерен източник BG161PO003-1.1.05-0304-C0001 167 260,00
Стримона Строй - енергийно ефективна и зелена компания BG161PO003-2.3.02-0004-C0001 393 120,00
Система за безопасност от летящи птици и прилепи BG161PO003-1.1.03-0059-C0001 1 424 000,00
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ЧРЕЗ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В "СТРИМОНА" BG161PO003-2.3.02-0011-C0001 427 300,93
По-конкурентоспособни с енергоспестяващи мерки BG161PO003-2.3.02-0022-C0001 62 600,00
"Инфраструктура за бързо дигитално изграждане и материализиране на персонални костни и зъбни импланти" BG161PO003-1.2.04-0037-C0001 979 900,00
ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА АРТ ТЕХНО ГРОУП ООД BG161PO003-2.3.02-0076-C0001 194 500,00
"Стримона инвест" стартира зелено производство" BG161PO003-2.3.02-0129-C0001 1 745 412,00
Въвеждане на енергийно ефективно оборудване в Мехатроника АД BG161PO003-2.3.02-0038-C0001 1 140 190,22
Внедряване на иновативни, собствени продукти в производствената програма на „ИНДЕКС-6“ ООД BG161PO003-1.1.07-0202-C0001 1 780 000,00
Внедряване на иновативен продукт чрез стартиране на собствено производство BG161PO003-1.1.07-0510-C0001 1 220 000,00
„Внедряване на иновативна машина за дозирано пълнене и затваряне на хранителни течности в бутилки с винтови капачки в ЕТ „Милко Милушев”, гр. Хасково” BG161PO003-1.1.07-0445-C0001 41 310,00
"„Внедряване на иновативни продукти и процеси за заключващи механизми за автомобили във „Витте Аутомотив България” ЕООД” " BG161PO003-1.1.07-0475-C0001 478 462,51
" Внедряване в редовно производство на иновативен продукт - „Система за захранване на асинхронен ел. двигател чрез фотоволтаични панели”" BG161PO003-1.1.07-0534-C0001 135 640,00
Внедряване на иновативен продукт - хидравличен разпределител с автоматично освобождаване от работна позиция BG161PO003-1.1.07-0508-C0001 3 364 000,00
Въвеждане в производство на иновативен продукт – Луминисцентен осветител от ново поколение BG161PO003-1.1.07-0449-C0001 779 000,00
Създаване на условия за внедряване в производство на иновативен резервоар за хидравлични помпи BG161PO003-1.1.07-0318-C0001 1 757 000,00
Внедряване в производство на автоматична машина за производство на ламинатни туби и едновременното им пълнене и запечатване от типа KOMBIS FFS120 BG161PO003-1.1.07-0203-C0001 1 155 765,00
Внедряване в производство на иновативен продукт - Портална машина за термично рязане BG161PO003-1.1.07-0626-C0001 389 400,00
ВНЕДРЯВАНЕ В “АТРА-96” ООД НА ПРОДУКТИ С ИНОВАТИВЕН ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН BG161PO003-1.1.07-0290-C0001 1 019 080,00
Внедряване в производството на иновативен продукт – Имунофлуоресцентен анализатор за определяне концентрацията на остатъци на антибиотици в мляко и други биологични течности. BG161PO003-1.1.07-0671-C0001 775 300,00
"Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на "ВАС - Хидроизолации" ООД" BG161PO003-2.3.02-0184-C0001 819 917,00
"Енергийна ефективност и конкурентоспособност в "МАШИНТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0491-C0001 413 000,00
"Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност в дейността на "Джи Ес Пи" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0494-C0001 47 375,00
"Повишаване енергийната ефективност на "Ангел Стоилов-96" АД чрез въвеждане на енергоспестяващо технологично оборудване" BG161PO003-2.3.02-0414-C0001 9 671,00
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на "КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД в гр.София" BG161PO003-2.3.02-0507-C0001 87 920,00


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз