Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831913775 ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС ООД
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София СОФИЯ 1402, УЛ. “ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ” 52-54
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
„Обучение на служителите на Парафлоу Комуникейшънс ООД за повишаване на ефективността на труда и мобилността на наетите лица” 01.10.2010 69 690 54 783 15 183 54 783 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН Стойност на сключения договор
Изграждане на интегрирана информационна система на МТСП BG051PO001-6.1.02-0001-C0001 638 210,00
Покриване на международно признати стандарти BG161PO003-2.1.03-0138-C0001 16 734,00
„РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА ОБЛАЧНА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДОСТАВЯЩА ИНФОРМАЦИОННИ И ИЗЧИСЛИТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ" BG161PO003-2.1.06-0596-C0001 872 529,00
Разработване и въвеждане на система за управление на информационната сигурност съгласно стандарта БДС EN ISO 27001:2007 (БДС EN ISO 27001:2007 (ISO 27001:2005)) в Софарма Трейдинг АД. BG161PO003-2.1.08-0313-C0001 67 993,00
Извеждане на "ЕВО"ООД като телекомуникационен лидер на регионалния пазар в северно-централен район. BG161PO003-2.1.11-0103-C0001 1 723 450,00
Внедряване на Система за управление на информационната сигурност, съгласно изискванията на ISO/IEC 27001:2005 BG161PO003-2.1.12-0387-C0001 142 996,00
Конкурентни предимства чрез въвеждане на система за управление на качеството и софтуерна система за управление на ресурсите BG161PO003-2.1.12-0826-C0001 55 058,00
Разширяване на пазарните позиции на ICN.bg и подобряване на качеството на предлаганите услуги BG161PO003-2.1.13-0191-C0001 313 596,00
Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация BG051PO001-4.3.04-0034-C0001 19 036,00
Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- гр.Бургас. BG051PO001-4.3.04-0015-C0001 9 192,50
Създаване на национален офис за технологичен трансфер в сектор на информационните технологии BG161PO003-1.2.02-0051-C0001 10 695,79
Доставка на оборудване за нуждите на Сертифициращия орган BG161PO002-1.2.01-0010-C0001 821 616,00
Подобряването на управлението на човешките ресурси чрез усъвършенстване на ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация BG051PO002-2.1.07-0001-C0001 25 600,00
Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда. BG051PO001-3.1.07-0053-C0001 18 421,00
"СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ” (СиКРАС-ТУС) BG051PO001-3.1.09-0006-C0001 1 614,00
Обезпечаване работата на УО на ОПАК и на оценителни комисии по ОПАК BG051PO002-4.1.01-0016-C0001 117 712,00


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз