Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121708078 СИЕНСИС АД
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София жк. "Бели брези" ул. Лерин 44-46
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН Стойност на сключения договор
„Разработване на единен портал за обща и специализирана информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд в България” BG161PO002-3.2.01-0001-C0001 77 100,00
"Увеличаване на конкурентноспособността на фирма НЕМЕЧЕК ООД чрез сертифицирането и спрямо международно признатата сертификационна схема IT Mark Elite" BG161PO003-2.1.02-0092-C0001 25 778,00
С КРИНИНГ, П РОФИЛАКТИКА И Р ЕАЛНА И НФОРМИРАНОСТ И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ! BG051PO001-5.3.02-0001-C0001 1 980 980,00
Въвеждане на централизирана автоматизирана информационна система за документооборот в МВР BG051PO002-3.1.02-0165-C0001 184 146,40
Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга BG051PO002-3.1.02-0045-C0001 21 160,00
Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите BG051PO002-3.1.02-0151-C0001 51 096,00
"Увеличение капацитета на центъра за предоставяне на дистанционни ИТ услуги, водещо до петкратно увеличение на приходите от износ" BG161PO003-2.1.04-0495-C0001 1 012 320,00
Модернизация на библиотечно - информационен център, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна архитектурна среда в Лесотехнически университет - София. BG161PO001-1.1.07-0011-C0001 865 866,00
Развитие на административното обслужване по електронен път BG051PO002-3.1.03-0001-C0001 1 360 360,00
Усъвършенстване на собствения софтуерен продукт INSIS и разширяване на неговия пазар – от втори към първи в Европа BG161PO003-2.1.06-0265-C0001 536 914,56
Поддържане и обновяване на информационната среда за работа на ИСУН BG161PO002-2.4.01-0001-C0001 468 468,00
Създаване на единна система за управление на цялостния процес по реализация на държавната политика за работа с хората с увреждания в България BG051PO001-6.2.06-0001-C0001 132 132,00
"Деникал -05" ЕООД за конкурентоспособност и качество на предлаганите услуги" BG161PO003-2.1.08-0203-C0001 4 866,60
Повишаване на конкурентоспособността на „AПРА” ООД чрез въвеждане на система за управление на качеството. BG161PO003-2.1.08-0264-C0001 52 305,00
Повишаване на конкурентоспособността на ЦД АД в условията на интегриране на националните капиталови пазари в ЕС, чрез осигуряване на непрекъсваемостта и сигурността на информационните потоци и активи и сертифицирането спрямо ISO 27001:2005 BG161PO003-2.1.08-0569-C0001 116 116,00
Осигуряване на развитието и функционирането на ИСУН BG161PO002-2.1.01-0005-C0001 88 000,00
Изграждане и функциониране на областен информационен център в гр. Разград BG161PO002-3.3.02-0008-C0001 5 480,00
ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СТАРА ЗАГОРА BG161PO002-3.3.02-0010-C0001 5 410,00
"Повишаване на конкурентоспособността на "Абати" АД чрзе въвеждане на нов продукт-Уеб базирана система за автоматизиран анализ на съдържанието" BG161PO003-2.1.11-0026-C0001 20 420,00
Технологично обновление в"Медиана Планинг"Груп" ООД" BG161PO003-2.1.11-0057-C0001 308 148,00
„СЪЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА БАЗА ДАННИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ, ЗАПЛАЩАНИ С ОБЩЕСТВЕНИ СРЕДСТВА” BG051PO001-6.2.14-0001-C0001 62 020,00
Подпомагане изпълнението на функциите на Одитния орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС BG161PO002-1.3.01-0007-C0001 21 880,00
Повишаване конкурентноспособността на "Телелинк" ЕАД чрез внедряване на системи за управление. BG161PO003-2.1.12-0018-C0001 275 389,00
Подобряване на организационните процеси в „Техем Сървисис“ ЕООД посредством внедряване на система за управление на качеството BG161PO003-2.1.12-0138-C0001 18 730,00
„Подобрена конкурентоспособност на ИП „БенчМарк Финанс” АД на националния и международния пазар” BG161PO003-2.1.12-0421-C0001 342 190,00
Повишаване конкурентоспособността на „Мастер СОП” ЕООД с внедряване на стандарт за управление сигурността на информацията – ISO/ IEC 27001:2005 и ERP система от ново поколение BG161PO003-2.1.12-0276-C0001 7 513,45
Повишаване ефективността на „ЗУУМ” ООД, гр.Перник чрез технологично обновление BG161PO003-2.1.13-0371-C0001 390 390,00
"Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура" BG161PO001-2.2.01-0001-C0001 7 849 854,37
" Разработване на иновативен продукт за разпределено съхранение и обработка на големи обеми от данни соури клъстър BG161PO003-1.1.05-0195-C0001 12 800,00
Разчитай на нас BG051PO001-5.1.04-0013-C0001 1 390,83
„Предоставяне на почасови услуги от Звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – гр.Пещера” BG051PO001-5.1.04-0210-C0001 316,66
Помощ в дома за лица с увреждания в Община Стара Загора BG051PO001-5.1.04-0213-C0001 2 420,00
Интегрирана информационна система на държавната администрация – гаранция за прозрачност и ефективност BG051PO002-1.1.06-0001-C0001 800 800,00
Усъвършенстване системата за управление в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас BG051PO001-3.1.08-0027-C0001 7 599,00
"Професионални ИТ решения за вашия бизнес" BG051PO001-1.2.03-0171-C0001 2 300,00
Разработване и защита на дисертации по "Безопасност на храните" и "Управление на ветеринарната дейност" BG051PO001-3.3.06-0009-C0001 1 190,00
"Изграждане на съвременна образователна и научноизследователска среда за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени във Физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" BG051PO001-3.3.06-0057-C0001 5 389,00
Образователен парк "Енергоефективно строителство" BG051PO001-4.3.05-0018-C0001 2 625,00
СЪЗДАВАНЕ НА НАДЕЖДНА СРЕДА ЗА ОБМЕН НА ДАННИ И КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА В Р.БЪЛГАРИЯ и СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИННА ДЕЛОВОДНО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА /ЕДИС/ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ В АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ BG051PO002-3.3.07-0001-C0001 106 936,64
Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса BG051PO002-3.2.05-0001-C0001 3 049 490,00
"Предоставяне на възможност за професионална реализация и право на достоен труд "Евро Ферт" АД" BG051PO001-1.1.13-0230-C0001 25 012,00
Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез разработване и внедряване на електронни административни услуги по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие в Министерство на околната среда и водите BG051PO002-3.1.08-0027-C0001 598 000,00
Надграждане на информационно-комуникационната среда на ДКХ чрез доусъвършенстване на Интегрираната информационна система на ведомството, разработена по ОПАК, с нови модули за контрол на дейността и приходите. BG051PO002-3.1.09-0005-C0001 51 108,00
Внедряване на решение за предоставяне от МВР на електронни административни услуги, генериращи приходи от такси BG051PO002-3.1.09-0003-C0001 360 360,00
"Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на "ЕНОПТА" ЕООД BG161PO003-2.3.02-0496-C0001 500 000,00


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз