Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130055815 Рекламна агенция "ДЕЯ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, ул. "Острец" No.16
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА В РАБОТАТА НА ДИРЕКЦИЯ “КООРДИНАЦИЯ НА БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕС (АФКОС)”В МВР” BG161PO002-1.7.01-0002-C0001
"ПОСОКА:семейство" BG051PO001-5.2.10-0001-C0001
„Осигуряване и гарантиране на средата за развитие на служителите в НАП чрез кариерно развитие, кариерно консултиране и подготовка на вътрешни оценители за Център за оценка и развитие” BG051PO002-2.2.09-0020-C0001
Провеждане на специализирани курсове за обучение на ИТ експерти за разработване на WEB-приложения и управление на сървър на приложения BG051PO002-2.2.09-0009-C0001
„Подобряване на знанията и уменията на служители от НАП във връзка с изпълнението на служебните им задължения при обмен на информация” BG051PO002-2.2.09-0019-C0001
„Подобряване на знанията и уменията по английски език на служители от НАП, във връзка с изпълнение на служебните им задължения.” BG051PO002-2.2.09-0016-C0001
Провеждане на специализирани курсове за обучение на ИТ експерти за администриране на бази данни. BG051PO002-2.2.09-0085-C0001
Повишаване капацитета на НАП при провеждане на бизнес анализ и дефиниране на изисквания за разработка или усъвършенстване на информационни системи в НАП BG051PO002-2.2.09-0012-C0001
Повишаване знанията и уменията на служителите от НАП за работа със стандартен софтуер, използван за анализи от Управленската информационна система (DataWarehouse) (УИС) в НАП BG051PO002-2.2.09-0018-C0001
„Провеждане на специализирани курсове за обучение на ИТ експерти за управление на комуникационната, хардуерната и технологичната инфраструктура на НАП” BG051PO002-2.2.09-0013-C0001
Повишаване знанията и уменията на служителите от НАП за работа със стандартен софтуер, използван за изчистване и зареждане на данни от Управленската информационна система (DataWarehouse) (УИС) в НАП BG051PO002-2.2.09-0017-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз