Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0102-C0001
Номер на проект: 13-22-105
Наименование: Обучение по секторни анализи, оценка на въздействието и делови умения в работни срещи на служителите на дирекция „Бизнес среда и политика за малките и средните предприятия”
Бенефициент: Министерство на икономиката и енергетиката
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 10.05.2014
Дата на приключване: 10.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Обучение на служителите в дирекция „Бизнес среда и политика за малките и средните предприятия” по изготвяне на секторни анализи, делови умения в работни срещи и оценка на въздействието при промени в законодателството и осъществяване на политика за малките и средните предприятия.
Дейности: Дейност 5. Изпълнение на дейности за информация и публичност След проведена обществена поръчка съгласно Закона за обществените поръчки, избраният доставчик на дейности за информация и публичност ще достави рекламни материали и дейности за информация и публичност по проекта. Организирането на обучителните събития и всякакъв друг вид публични прояви, свързани с реализацията на проекта ще бъдат съпътствани от рекламно пано с логото на ЕС, логото на Оперативна програма „Административен капацитет” и наименованието на проекта. При провеждането на дейностите за информация и публичност ще се спазват всички изисквания на управляващия орган относно дейностите за информация и публичност на материалите и събитията. Материалите, разработени по проекта ще популяризират приноса на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнението на проекта. За популяризиране дейностите и резултатите от проекта ще бъдат разработени и разпространени брошури и плакати, ще бъде поставен информационен интернет банер на официалния сайт на МИЕТ, както и публикации на прес каре в два ежедневника, отразяващи резултатите от проекта
Дейност 4. Провеждане на курс на тема “Делови умения – участие в работни срещи, дискусии и посещения (на английски език)” (ЧЕО-4) Провеждане на курс, избран от каталога за 2013 г. на Института по публична администрация на тема “Делови умения – участие в работни срещи, дискусии и посещения (на английски език)” (ЧЕО-4) На този курс се очаква ИПА да проведе обучение по следните теми:  Запознаване на служителите със специфични фразеологични съчетания, използвани в хода на работните срещи.  Запознаване със специфични фразеологични съчетания, използвани при водене на разговори за обмен на практики и опит.  Запознаване със специфични фразеологични съчетания, използвани в хода на дискусия – изразяване на мнение и обобщаване на предходни изказвания.  Провеждане на практически упражнения по провеждане на работни срещи/дискусии с подготвени теми и роли
Дейност 3. Провеждане на семинар на тема “Оценка на въздействието на законодателство и политики (предварителна и последваща)” (ПР-1) Провеждане на семинар, избран от каталога за 2013 г. на Института по публична администрация на тема “Оценка на въздействието на законодателство и политики (предварителна и последваща)” (ПР-1). На този семинар се очаква ИПА да проведе обучение по следните теми:  Представяне на европейската и българската практика на предварителна и последваща оценка на въздействието на законодателство и политики;  Представяне на ръководство за извършване на оценка на въздействието;  Развитие на практически умения за извършване на предварителна и последваща оценка на въздействието.
Дейност 2. Провеждане на специализирано “Обучение по изготвяне на секторни анализи” Избраният изпълнител след проведена обществена поръчка съгласно Закона за обществените поръчки, ще проведе специализирано “Обучение по изготвяне на секторни анализи”. Обхватът на обучението се състои от:  Запознаване на служителите с набор от показатели, които да намерят приложение при изготвяне на секторни анализи.  Обучение по задълбочаване на анализа и откриване на тенденции при наличните за дирекцията данни от Национален статистически институт, от програма Амадеус и от Евростат.  Обучение на служителите да изградят базисен модел, който да се използва при съставянето на секторни анализи.  Запознаване на служителите с фактори и модели за идентифициране на клъстерите на територията на Република България и идентифициране на вертикалните връзки между отделните сектори в икономиката на страната.  Представяне на допълнителни източници на информация за задълбочаване на анализа на секторите и браншовете в страната.
Дейност 1. Подготовка на документация за провеждане на обществени поръчки, съгласно Закона за обществените поръчки, за избор на изпълнители, предоставящи специализирано обучение по изготвяне на секторни анализи и на доставчици на рекламни материали и Изготвяне на документация за възлагане на обществена поръчка и провеждане на две процедури съгласно Закона за обществените поръчки по проекта. Изпълнение на законовите разпоредби и избор на изпълнител за провеждане на обучение по Дейност 2. “Провеждане на специализирано обучение по изготвяне на секторни анализи” и на доставчик, който да достави рекламни материали и дейности за информация и публичност по Дейност 5. “Изпълнение на дейности за информация и публичност”.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Иконометрика" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 43 141 BGN
Общ бюджет: 18 675 BGN
БФП: 18 675 BGN
Общо изплатени средства: 18 675 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 18 675 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 628 BGN
2015 10 047 BGN
18 675 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 874 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 334 BGN
2015 8 540 BGN
15 874 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 801 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 294 BGN
2015 1 507 BGN
2 801 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) Д1: Договори с изпълнители
Индикатор 5 (Д) Д2: Брой обучени служители
Индикатор 6 (Д) Д3: Брой обучени служители
Индикатор 7 (Д) Д4: Брой обучени служители
Индикатор 8 (Д) Д5: Изработване на рекламно пано на стойка
Индикатор 9 (Д) Д5: Изработване на прес каре
Индикатор 10 (Д) Д5: Изработване на плакати
Индикатор 11 (Д) Д5: Изработване на брошури
Индикатор 12 (Д) Д5: Изработване на интернет банер


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз